OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Michala Pechmanová,

se sídlem Zelená 122, 43102 Málkov,

IČ: 08540161, DIČ: CZ8657182677

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.darkysimo.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu, kterým je Ing. Michala Pechmanová, se sídlem Zelená 122, 43102 Málkov, IČ: 0854016, DIČ: CZ8657182677 (dále jen „prodávající“)  a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.darkysimo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je-li smluvní stranou fyzická osoba - spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

 • Prodávající- je provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 • Kupující- kupujícím je spotřebitel tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V případě dodání zboží obsahujícího alkoholické nápoje musí být v době objednání zboží kupujícímu 18 let.  

 • Příjemce zboží- kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

 • Uzavření smlouvy- objednávka kupujícího učiněná na stanoveném formuláři umístěném na webových stránkách prodávajícího nebo odesláním na e-mail prodávajícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

 • Objednané zboží - dárkové bedýnky a ostatní  zboží nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.darkysimo.cz. a vybrané kupujícím v objednávce doručené prodávajícímu. V případě dárkových bedýnek a dárkových balíčků je obsah určen surovinami a produkty uvedenými v detailu dárkového balení (produktu).  Obsah dárkové bedýnky či balíčku určují jednotlivé složky uvedené v nabídce každé bedýnky či balíčku. Podoba jednotlivých položek se může měnit – vyobrazení v nabídce je pouze informativní. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 • Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.darkysimo.cz. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

 • Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

 • Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

 • Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena s DPH – jsme plátci DPH. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.darkysimo.cz (tj. platba převodem a dobírkou)

 • Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady online kartou hradí kupující veškeré bankovní poplatky, tak aby prodávajícímu byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.
 • v hotovosti na dobírku;
 • prostřednictvím platební brány Comgate,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6240539002/5500 vedený u společnosti Raiffeisen BANK(dále jen „účet prodávajícího“) s úhradou před dodáním objednaného zboží;

 • Volbu způsobu platby závazně volí kupující v objednávce zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy.

 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • V případě objednávky nad 10.000,- Kč bude po klientovi požadována 50% záloha a doložení potvrzení o její úhradě před expedicí zboží.

5. DOPRAVA a DODÁNÍ ZBOŽÍ

 K ceně zboží (viz odstavec č. 4) bude připočteno poštovné, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky:

 1. Doručení Českou poštou: cena je odlišná v závislosti na výši objednávky....Pokud je objednávka většího rozsahu, je cena dopravy kalkulována dodatečně.

Zboží je standardně expedováno do 3 pracovních dnů po připsání platby na účet či po vytvoření objednávky. Bezdůvodně nevyzvednutá zásilka s objednaným zbožím je považována dle zákona za porušení uzavřené kupní smlouvy a nelze tímto způsobem od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má právo v takovém případě za nedodržení uzavřených smluvních podmínek vyúčtovat kupujícímu veškeré náklady související s dodáním zboží a kupující je tyto prokazatelné náklady povinnen uhradit. Bezdůvodně nevyzvednuté zásilky evidujeme, další zboží nebude zasláno.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

 • Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit písemným odstoupením od smlouvy, ve kterém bude uvedeno číslo účtu, na který má být zaslána uhrazená částka. K odstoupení od smlouvy je nutné přiložit doklad o koupi zboží. Vrácené zboží musí být kompletní (dřevěná či papírová dárková krabice včetně jejího veškerého obsahu), zboží ani žádná jeho část nesmí být poškozena ani použita. 

 • Kupující, který je spotřebitel, však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce v případě, že předmětem této smlouvy je dodávka zboží, které rychle podléhá zkáze, nebo v případě, že bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Ostatní omezení spotřebitelovi možnosti odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku tímto nejsou nijak dotčeny.

 • Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil v písemném odstoupení od smlouvy.

 • V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením zbožím, a to především ceny za dopravu a balné. V souladu s informováním spotřebitele prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, před tím než spotřebitel učinil závaznou nabídku.

Zboží je standardně expedováno do 3 pracovních dnů. 

7. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ A REKLAMACE

 • Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

 • Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží, doručené zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, tj. v den dodání/převzetí zboží, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.

 • Pokud je kupující spotřebitelem platí pro odpovědnost za vady zboží následující:

 • Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:
  24 měsíců na spotřební zboží,
  8 dnů na potravinářské zboží.
 • Práva z odpovědnosti za vady u věcí podléhající rychlé zkáze je nutné uplatnit nejdéle v den po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.

 • Pokud je na věci nebo na jejím obalu vyznačena doba trvanlivosti v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., končí záruční doba uplynutím této doby. Spotřebitel je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika a případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá kupujícímu objednané zboží tak, aby v době doručení kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby.

 • Pokud je kupující právnická či fyzická osoba, která zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

 • Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění -písemnou formou se rozumí i emailová komunikace.

 • Každý zákazník je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách coi.cz

 • Výše uvedená ustanovení odpovědnosti prodávajícího se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání tj. Zelená 122, 43102 Málkov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 • Pokud máte podezření na poškození zásilky, zásilku od přepravní společnosti nepřebírejte a kontaktujte nás na tel.

 • V případě zjištění poškození zásilky až po jejím převzetí a otevření, nás kontaktujte na tel.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje kupujícího, resp. příjemce zboží potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Kupující, příp. příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

 • V případě, kdy je příjemcem zboží osoba odlišná od kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

 • Kupující, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění).

 • Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 • Kupující či příjemce zboží projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách prodávajícího (tj. slevách, akcích apod.).

 • Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.darkysimo.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek prodávajícího.

 • Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.

 • Při nákupu zboží pro firemní účely souhlasí kupují s možností použití firemního loga kupujícího v referencích na našem eshopu www.darkysimo.cz
 • Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah těchto internetových stránek a za služby na nich nabízené.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho elektronickém zařízení.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:
  adresa pro doručování Zelená 122, 431 02, Málkov
  adresa elektronické pošty info@darkysimo.cz
  telefon + 420 736 506 208
   

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2019